या लेखात आपण महाराष्ट्रातील जिल्हे व त्या मधील येणारे तालुक्याची माहिती घेणार आहोत ती माहित पुढील प्रमाणे आहे .

Maharashtra District List in Marathi

महाराष्ट्रातील जिल्हे व तालुके | Maharashtra District List in Marathi

१. अमरावती 

तालुके - १४

नावे - अचलपूर, मोर्शी, अंजनगाव(सुर्जी), नांदगाव(खं), दर्यापूर, अमरावती, चांदूरबाजार, भातकुली, चिखलदरा, धरणी, वरुड, चांदूर रेल्वे, धामणगाव, रेल्वे व तिवसा


२. अकोला

तालुके - ०७

नावे - अकोट, अकोला, तेल्हारा, पातूर, बार्शी टाकळी, बाळापूर, मुर्तीजापूर


३. बुलढाणा

तालुके - १३

नावे - खामगांव, चिखली, संग्रामपूर, सिंदखेडराजा, देउळगांव राजा, नांदुरा, बुलढाणा तालुका, मेहकर, मोताळा, मलकापूर, लोणार, जळगाव जामोद, शेगांव


४. वाशीम

तालुके - ०६

नावे - कारंजा, मंगरुळपीर, मालेगाव, रिसोड, वाशिम, मानोरा


५. यवतमाळ

तालुके - १६ 

नावे - उमरखेड, झरी जामणी, घाटंजी, आर्णी, केळापूर, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, नेर, पुसद, बाभुळगाव, यवतमाळ, महागांव, मारेगांव, राळेगांव, वणी,


६. औरंगाबाद

तालुके - ०९

नावे - औरंगाबाद, सिल्लोड, सोयगांव, वैजापूर ,गंगापूर, पैठण, फुलंब्री, कन्नड, खुल्दाबाद


७. बीड

तालुके - ११

नावे - बीड, किल्ले धारूर, अंबाजोगाई, परळी-वैद्यनाथ, केज, आष्टी, गेवराई, माजलगाव, पाटोदा, शिरूर, वडवणी


८. हिंगोली

तालुके - ०५ 

नावे - वसमत, औंढा नागनाथ, हिंगोली, कळमनुरी, सेनगांव


९. जालना

तालुके - ०८

नावे - घणसवंगी, परतूर, मंठा, जाफराबाद,जालना, अंबड, भोकरदन, बदनापूर


१०. लातूर

तालुके - १०

नावे - जळकोट, औसा, निलंगा, रेणापूर, चाकूर, लातूर, उदगीर, अहमदपूर, देवणी, शिरूर-अनंतपाळ


११. नांदेड

तालुके - १६ 

नावे - कंधार, किनवट, लोहा, माहूर, मुदखेड, मुखेड, नांदेड, नायगाव, उमरी, अर्धापूर, भोकर, बिलोली, देगलूर, धर्माबाद, हदगाव, हिमायतनगर


१२. उस्मानाबाद

तालुके - ०८ 

नावे - कळंब, भूम, वाशी, परांडा, उस्मानाबाद, तुळजापूर, उमरगा, लोहारा


१३. परभणी

तालुके - ०९

नावे - सेलू, पूर्णा, पालम, जिंतूर, परभणी, गंगाखेड, सोनपेठ, पाथरी, मानवत


१४. मुंबई उपनगर

तालुके - ०३

नावे -  अंधेरी, कुर्ला, बोरीवली


१५. रायगड

तालुके - १५ 

नावे - माणगाव, रोहा, मुरूड, श्रीवर्धन, म्हसळा, महाड, पोलादपूर, तळा, पनवेल, पेण, कर्जत, खालापूर, उरण, अलिबाग, सुधागड


१६. रत्‍नागिरी

तालुके - ०९ 

नावे - गुहागर, संगमेश्वर, रत्‍नागिरी, लांजा, राजापूर, मंडणगड, दापोली, खेड, चिपळूण


१७. सिंधुदुर्ग

तालुके - ०८ 

नावे - दोडामार्ग, मालवण, वेंगुर्ला, वैभववाडी, सावंतवाडी, कणकवली, कुडाळ, देवगड


१८. ठाणे

तालुके - ०७

नावे - भिवंडी, शहापूर, उल्हासनगर, अंबरनाथ, ठाणे शहर, कल्याण, मुरबाड 


१९. पालघर

तालुके - ०८ 

नावे - पालघर, डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, वसई, वाडा, जव्हार, मोखाडा


२०. भंडारा

तालुके - ०७

नावे - पवनी, मोहाडी, लाखनी, लाखांदूर, भंडारा, साकोली, तुमसर 


२१. चंद्रपूर

तालुके - १५ 

नावे - मूल, गोंडपिंपरी, पोंभुर्णा, सावली, राजुरा, कोरपना, जिवती, बल्लारपूर, चंद्रपूर, वरोरा, भद्रावती, चिमूर, नागभीड, ब्रम्हपूरी, सिंदेवाही 


२२. गडचिरोली

तालुके - १२ 

नावे - कोरची, कुरखेडा, धानोरा, देसाईगंज, भामरागड, मुलचेरा, चामोर्शी, अहेरी, आरमोरी, सिरोंचा, एटापल्ली, गडचिरोली


२३. गोंदिया

तालुके - ०८ 

नावे - गोंदिया, गोरेगाव, तिरोडा, देवरी, अर्जुनी-मोरगाव, आमगाव, सडक-अर्जुनी, सालेकसा


२४. नागपूर

तालुके - १४ 

नावे - काटोल, पारशिवनी, रामटेक, हिंगणा, मौदा, कामठी, उमरेड, भिवापूर, कुही, नागपूर शहर, नागपूर ग्रामीण, सावनेर, कळमेश्वर, नरखेड 


२५. वर्धा

तालुके - ०८ 

नावे -  कारंजा, देवळी, वर्धा, हिंगणघाट, आर्वी, आष्टी, सेलू, समुद्रपूर


२६. अहमदनगर

तालुके - १४ 

नावे - पारनेर, राहाता, राहुरी, शेवगांव, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, संगमनेर, अकोले, कर्जत, कोपरगाव, जामखेड, अहमदनगर, नेवासा, पाथर्डी


२७. धुळे

तालुके - ०४ 

नावे - धुळे, शिरपूर, साक्री, शिंदखेडा 


२८. जळगाव

तालुके - १५ 

नावे - जळगाव, भुसावळ, मुक्ताईनगर, अमळनेर, चोपडा, यावल, रावेर, बोदवड, चाळीसगाव, भडगांव, पाचोरा, जामनेर, पारोळा, एरंडोल, धरणगाव


२९. नंदुरबार

तालुके - ०६ 

नावे - नंदुरबार, नवापूर, शहादा, अक्कलकुवा, अक्राणी, तळोदा


३०. नाशिक

तालुके - १५ 

नावे - सटाणा, देवळा, नांदगाव, येवला, नाशिक, मालेगाव, चांदवड, निफाड, सिन्नर, पेठ, दिंडोरी, सुरगाणा, कळवण, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर


३१. कोल्हापूर

तालुके - १२ 

नावे - पन्हाळा, भुदरगड, राधानगरी, शाहूवाडी, शिरोळ, हातकणंगले, आजरा, करवीर, कागल, गगनबावडा, गडहिंग्लज, चंदगड 


३२. पुणे

तालुके - १४ 

नावे - शिरूर, मुळशी, मावळ, बारामती, इंदापूर, दौंड, जुन्नर, आंबेगाव, खेड, वेल्हे, भोर, पुरंदर, पुणे शहर, हवेली


३३. सांगली

तालुके - १० 

नावे - कवठे महांकाळ, मिरज, पलूस, जत, कडेगांव, शिराळा, वाळवा, तासगांव, खानापूर, आटपाडी 


३४. सातारा

तालुके - ११ 

नावे - माण, खटाव, कोरेगाव, पाटण, जावळी, खंडाळा, सातारा, कराड, वाई, महाबळेश्वर, फलटण


३५. सोलापूर

तालुके - ११ 

नावे - माळशिरस, मोहोळ, माढा, करमाळा, मंगळवेढा, पंढरपूर, सांगोला, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट, बार्शी


हे पण वाचा -


Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने