महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेचा निकाल  दि.१६/०७/२०२१ रोजी जाहीर करण्यात आलेला आहे.त्याअनुषंगाने सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात सामाईक प्रवेश परीक्षेचे(CET) आयोजन करण्यात येणार आहे.

सदर परीक्षा ही राज्य मंडळाशी संलग्न असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २०२१-२२ मधील इ.११ वी प्रवेशासाठी असून ती विद्यार्थ्यासाठी पूर्णतः ऐच्छिक स्वरुपाची आहे.

सदर परीक्षा ही ऑफलाईन स्वरुपाची असून ती राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत असेल. प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाची (Multiple Choice Objective type Questions) व O.M.R. आधारीत असेल.

या परीक्षेसाठी राज्य मंडळ अथवा अन्य मंडळाच्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण/प्रविष्ट झालेल्या इच्छूक विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पध्दतीने मंडळाच्या http://cet.mh-ssc.ac.in या संकेतस्थळावरुन आवेदनपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

आवेदनपत्र भरण्याची सुविधा मंडळामार्फत मंडळाच्या वेबसाइट वर  दि.२०/०७/२०२१ रोजी सकाळी ११.३० पासून दि.२६/०७/२०२१ अखेर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

सदर आवेदनपत्र भरण्यासंदर्भात तसेच सामाईक प्रवेश परीक्षेसंदर्भात विद्यार्थ्यांसाठी तपशीलवार सूचना सदर प्रकटनासोबत तसेच मंडळाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. तरी, याची विद्यार्थी, पालक व सर्व संबंधित घटकांनी नोंद घ्यावी.

इ.११ वी प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश (CET)परीक्षा सन २०२१ चे आयोजन करण्यात येत असून त्याबाबतचा तपशिल पुढीलप्रमाणे.

11 वी प्रवेशासंदर्भात सीईटी परीक्षेचे (CET) स्वरूप

१. इयत्ता ११ वी प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी सामाईक प्रवेश परीक्षा (CET) ही महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न असलेल्या सर्व उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व मंडळांच्या (राज्य मंडळ, C.B.S.E.,C.I.S.C.E., सर्व आंतररष्ट्रीय मंडळे इत्यादी) माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण/प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात येईल.

२. सदर परीक्षा ही विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णतः ऐच्छिक असेल.

३. इयत्ता ११ वी प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा ही राज्यमंडळाच्या इ.१० वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल.

४. सदर परीक्षेसाठी १०० गुणांची एकच प्रश्नपत्रिका/पेपर असेल व परीक्षेचा कालावधी दोन तासांचा राहील.

५.सदर परीक्षेची प्रश्नपत्रिका आठ माध्यमांतून उपलब्ध असतील. विद्यार्थ्याने सदर परीक्षेच्याआवेदनपत्रात नोंदविलेल्या माध्यमानुसार त्याला प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

६. सेमी इंग्रजी या माध्यमाची निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी आवेदनपत्रात निश्चित केलेल्या इंग्रजी व इतर माध्यमाचा विचार करुन प्रश्नपत्रिका पुरविण्यात येईल.

७. सदर सामाईक प्रवेश परीक्षा ही ऑफलाईन स्वरुपाची असेल. यासाठी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप हे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाचे (Multiple Choice Objective type Questions) असेल.

११ वी प्रवेश सीईटी परीक्षा (CET) प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप, विषय, माध्यम व अभ्यासक्रम

१. इ. ११ वी सामायिक प्रवेश परीक्षा ही राज्यमंडळाच्या इ.१० वीच्या इंग्रजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, शास्त्रे (इतिहास व राज्यशास्त्र, भूगोल) या चार विषयांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल.

२. सदर परीक्षेच्या १०० गुणांच्या एकाच प्रश्नपत्रिका/पेपरमध्ये खालील चार विषयांवर प्रत्येकी २५ गुणांचे १०० प्रश्न असतील, सदर गुणविभागणीचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

सीईटी परीक्षा अभ्यासक्रम

३. विद्यार्थ्याने सदर परीक्षेच्या आवेदनपत्रात नोंदविलेल्या माध्यमानुसार त्याला पुढील आठ माध्यमांपैकी एक/दोन माध्यमातील प्रश्नांचा समावेश असलेली प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

४ . इंग्रजी २. मराठी ३. गुजराती ४. कन्नड ५. उर्दू ६. सिंधी ७. तेलुगु ८. हिंदी सेमी इंग्रजी या माध्यमाची निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये इंग्रजी, गणित व विज्ञान या विषयांचे प्रश्न इंग्रजी माध्यमातून आणि सामाजिक शास्त्रे (इतिहास व राज्यशास्त्र, भूगोल) या विषयाचे प्रश्न विद्यार्थ्याने आवेदनपत्रात नमूद केलेल्या अन्य माध्यमातून उपलब्ध असतील.

५ . सदर ऑफलाईन परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप हे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाचे (Multiple ChoiceObjective type Questions) असेल.

६. शासन निर्णयात निश्चित केल्याप्रमाणे राज्यमंडळाच्या इ.१० वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत सामाईक प्रवेश परीक्षेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी निश्चित केलेल्या चार विषयांच्या अभ्यासक्रमातील घटकांचा तपशिल सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये देण्यात आलेला आहे. प्रश्नपत्रिकेमध्ये सदर घटकांवर आधारीत प्रश्नांचा समावेश असेल.

७ . कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्ष सन २०२०-२१ साठी विषयनिहाय २५% अभ्यासक्रम/घटक-उपघटक वगळण्यात आलेले आहेत. सदर परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये सदर वगळलेल्या भागांवर आधारीत प्रश्न समाविष्ट नसतील.

महाराष्ट्र राज्य मंडळातून उत्तीर्ण झालेल्या विध्यार्थ्यांसाठी सामाईक प्रवेश परीक्षेचा (CET) अर्ज भरण्याची पद्धत

१. विद्यार्थ्याने प्रथम संगणक प्रणालीमध्ये स्वतःचा बैठक क्रमांक व आईचे नाव याबाबतची इत्यादी माहिती भरावी. सदर माहिती सादर (Submit) केल्यानंतर उर्वरित रकान्यातील माहिती आपोआपभरली जाईल. विद्यार्थ्याने दिलेल्या रकान्यात त्याचा ई-मेल आयडी (उपलब्ध असल्यास) भरावा.

२. विद्यार्थ्याला परीक्षेसाठी माध्यमाची निवड करण्याचा विकल्प देण्यात आलेला आहे. इ. १० वीच्या परीक्षेचे माध्यमाप्रमाणे या परीक्षेसाठीचे माध्यम त्याने सदर रकान्यात निश्चित करावे. विद्यार्थ्याने सेमी इंग्रजीचा विकल्प निवडल्यास त्याला इंग्रजी, गणित व विज्ञान या विषयांच्या प्रश्नांसाठी इंग्रजी माध्यम असेल. तथापि, सामाजिक शास्त्रे (इतिहास व राज्यशास्त्र, भूगोल) या विषयासाठी विद्यार्थ्यास इ.१० वीच्या माध्यमानुसार उर्वरित अन्य ७ माध्यमांपैकी एक माध्यम निश्चित करावे लागेल.

३. सदर परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यास त्याच्या तात्पुरत्या/कायमच्या निवास स्थानाच्या पत्त्यानुसार परीक्षा केंद्र मिळण्यासाठी जिल्हा व तालुका/शहराचा विभाग निश्चित करण्याचा विकल्प देण्यात येईल, तो विद्यार्थ्यांनी निश्चित करावा.

४. सदर परीक्षेला प्रविष्ट होणारी विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन सदर विद्यार्थ्याने निवडलेल्या तालुक्यासाठी/शहरी विभागासाठी मंडळाने निश्चित केलेल्या परीक्षा केंद्रापैकी कोणतेही एक केंद्र विद्यार्थ्याला परीक्षेसाठी देण्यात येईल.

५. उपरोक्तप्रमाणे माहिती भरल्यानंतर विद्यार्थ्याने आवेदनपत्र सादर (Submit) करावे. त्यानंतर विद्यार्थ्याने आवेदनपत्राची प्रिंट काढून जतन करुन ठेवावी.

अन्य मंडळातून उत्तीर्ण झालेल्या विध्यार्थ्यांसाठी सामाईक प्रवेश परीक्षेचा (CET) अर्ज भरण्याची पद्धत

१. विद्यार्थ्याने संगणक प्रणालीमध्ये दिलेल्या सर्व रकान्यातील माहिती अचूक भरावी.

२. विद्यार्थ्याला परीक्षेसाठी माध्यमाची निवड करण्याचा विकल्प देण्यात आलेला आहे. इ. १० वीच्या परीक्षेचे माध्यमाप्रमाणे या परीक्षेसाठीचे माध्यम त्याने सदर रकान्यात निश्चित करावे.विद्यार्थ्याने सेमी इंग्रजीचा विकल्प निवडल्यास त्याला इंग्रजी, गणित व विज्ञान या विषयांच्या प्रश्नांसाठी इंग्रजी माध्यम असेल. तथापि, सामाजिक शास्त्रे (इतिहास व राज्यशास्त्र, भूगोल) या विषयासाठी विद्यार्थ्यास इ.१० वीच्या माध्यमानुसार उर्वरित अन्य ७ माध्यमांपैकी एक माध्यम निश्चित करावे लागेल.

३. सदर परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यास त्याच्या तात्पुरत्या/कायमच्या निवास स्थानाच्या पत्त्यानुसार परीक्षा केंद्र मिळण्यासाठी जिल्हा व तालुका/शहराचा विभाग निश्चित करण्याचा विकल्प देण्यात येईल,तो विद्यार्थ्यांनी निश्चित करावा. सदर परीक्षेला प्रविष्ट होणारी विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन सदर विद्यार्थ्याने निवडलेल्या तालुक्यासाठी/शहरी विभागासाठी मंडळाने निश्चित केलेल्या परीक्षा केंद्रापैकी कोणतेही एक केंद्र विद्यार्थ्याला परीक्षेसाठी देण्यात येईल.

४. सदर विद्यार्थ्यांबाबत संबंधित विद्यार्थ्यांनी ओळख पडताळणीसाठी फोटो आयडी (शाळेचे ओळखपत्र, आधार कार्ड, इ.) पासपोर्ट साईझ फोटो व स्वाक्षरी नमूना संगणक प्रणालीवर अपलोड करणे अनिवार्य राहील.

५. दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी आवेदनत्रात दिव्यांगत्वाचा प्रकार निवडून निश्चित करावा तसेच त्याबाबतची आवश्यक कागदपत्रे संगणक प्रणालीवर अपलोड करावीत.

६. उपरोक्तप्रमाणे माहिती भरल्यानंतर विद्यार्थ्याने आवेदनपत्र सादर (Submit) करावे. त्यानंतर विद्यार्थ्याने आवेदनपत्राची प्रिंट काढून जतन करुन ठेवावी.

७. उपरोक्त विद्यार्थ्यांना सदर परीक्षेसाठी मंडळाने विहित केलेले शुल्क ऑनलाईन पध्दतीने भरावे लागेल.

११ वी प्रवेश सीईटी परीक्षा फी

 इ.११ वी प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा सन २०२१ साठी प्रविष्ट होणाऱ्या राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना (सन २०२१ च्या नियमित परीक्षेला नोंदणी केलेल्या) परीक्षा शुल्क भरावे लागणार नाही.

मात्र सन २०२१ पूर्वी राज्यमंडळातून इ.१० वीची परीक्षा उत्तीर्ण/प्रविष्ट झालेले विद्यार्थी, C.B.S.E.,C.I.S.C.E., सर्व आंतररष्ट्रीय मंडळे इत्यादी अन्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना सामाईक प्रवेश परीक्षेसाठी मंडळाने विहित केल्याप्रमाणे प्रत्येकी रु.१७८/- शुल्क भरावे लागेल.

व हे शुल्क उपलब्ध करुन दिलेल्या पर्यायाद्वारे ऑनलाईन भरणे आवश्यक राहील. त्यासाठी Debit/Credit card/UPI/ Net Banking व तत्सम पर्याय उपलब्ध करुन दिले जातील, त्यापैकी एका पर्यायाद्वारे शुल्क भरावे लागेल.

परीक्षा केंद्र

१. सदर परीक्षेसाठी विद्यार्थ्याचे परीक्षा केंद्र निश्चित करताना त्याने आवेदनपत्रामध्ये नमूद केलेला जिल्हा व तालुका/शहरी भाग विचारात घेण्यात येईल.

२. विद्यार्थ्याने परीक्षा केंद्रासाठी निश्चित केलेल्या तालुक्यामधून सदर परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणारी विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन त्या तालुक्यासाठी मंडळामार्फत परीक्षा केंद्र निश्चित करण्यात येतील. त्यापैकी एक केंद्र विद्यार्थ्याला देण्यात येईल. 

११ वी प्रवेशासंदर्भात सीईटी परीक्षा प्रवेशपत्र

विद्यार्थ्यांना प्रवेशपत्र मंडळामार्फत ऑनलाईन पध्दतीने उपलब्ध करुन दिले जाईल. सदर प्रवेशपत्र विद्यार्थ्यांने डाऊनलोड करुन त्याची प्रिंट काढून घ्यावी.

प्रवेशपत्रावर दिलेल्या सर्व सूचना विचारात घेऊन विद्यार्थ्याने परीक्षेस प्रविष्ट व्हावे. सदर प्रवेशपत्रावर विद्यार्थ्याची माहिती सदोष असल्यास अथवा फोटो नसल्यास यासंदर्भातील माहिती पुस्तिकेत दिलेल्या सूचना विचारात घेऊन कार्यवाही करावी.

११ वी प्रवेश सीईटी परीक्षा (CET) दिनांक 

१. परीक्षेचे आयोजन मंडळाने निश्चित केलेल्या माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांतील परीक्षा केंद्रांवर करण्यात येईल.२. सदर परीक्षा शनिवार दि.२१/०८/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० ते दुपारी १.०० या कालावधीत होईल.

11 वी प्रवेशासंदर्भात सीईटी परीक्षा अभ्यासक्रम 2021

1) English

I) Language Study 
1) Compound Words 
2) 2) Word Chain
3) Type of Sentence
4)Gerund /Participle/Infinitive
5)Punctuation
6) Homophone/ Homograph
7) Spot the error
8) Correct Spelling
9) Subject Verb agreement
10) Use of correct verb form
11) Figure of Speech
12) Alphabetical order
13) Parts of Speech
14) Direct Indirect Speech
15) Tense
16) Word Register
17) Active Passive Voice
18) Degree of Comparision
19) Modal Auxillaries
20) Anotonyms /Synonyms
21) Prefix / Suffix
22) Word Formation
23) Co-ordinator/Subordinator
24) Find the word class (Noun/Verb)
25) Fill in the blanks by choosing the correct phrase/ Idiom/Maxim
26) Proverbs and their
27) Framing Questions
28) Question Tag meanings
29) Not only.....but also
30) No Sooner..... than
31) As soon as
32) Clauses- Identify and state its kind
33) Transformation of Sentences

II) Non Textual Passage for Comprehension 6-8 Lines 
III) Poetic devices 
IV) Questions based on writing skills

2) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (Science & Technology)
(Part-1) 
a) गुरुत्वाकर्षण (Gravitation) 
b) मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरणे (Periodic Classification of Element) 
c) रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे (Chemical reaction and equation) 
d) विद्युतधारेचे परिणाम (Effects of electric current) 
e) उष्णता (Heat) 
f) प्रकाशाचे अपवर्तन (Refraction of light) 
g) भिंगे व त्याचे उपयोग(Lenses) 
h) धातुविज्ञान (Metallurgy) 
i) chief fyldt (Carbon compounds) 
j)अवकाश मोहिमा (Space Mission)
(Part-2) 
१) अनुवंशिकता व उत्क्रांती (Heredity and Evolution) 
२) सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग-१( Life Processes in Living Organisms Part-1) 
३) सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग-२( Life Processes in Living Organisms Part-2)
४) पर्यावरणीय व्यवस्थापन (Environmental management) 
५) हरित उर्जेच्या दिशेने (Towards Green Energy) 
६) प्राण्यांचे वर्गीकरण (Animal Classification) 
७) ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची (Introduction to Microbiology) 
८) पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान (Cell Biology and Biotechnology) 
९) सामाजिक आरोग्य (Social Health) 
१०) आपत्ती व्यवस्थापन( Disaster Management)

3) गणित - (Mathematics)
गणित भाग- १ (बीजगणित) part 1 (Algebra)
१. दोन चलांतील रेषीय समीकरणे (Linear Equations in two variables)
२. वर्गसमीकरणे (Quadratic equations)
३. अंकगणित श्रेढी (Arithmetic Progression)
४. संभाव्यता (Probability)

गणित भाग २ (भूमिती) Mathematics part 2 (Geometry)
१) समरूपता (Similarity)
२) पायथागोरसचे प्रमेय (Pythagoras Theorem)
३) वर्तुळ (Circle) 
४) निर्देशक भूमिती (Co-ordinate Geometry) 
५) त्रिकोणमिती (Trigonometry)

4) सामाजिक शास्त्रे (इतिहास व राज्यशास्त्र, भूगोल) (Social Science (History & Political, Geography)
इतिहास
१. प्राचीन ते आधुनिक कालखंडातील इतिहासाचे चिकित्सक समालोचन(Critical summary of History from Ancient to Modern period.) 
२. उपयोजित इतिहास (Applied History) 
३. प्रसार माध्यमे आणि इतिहास (Mass Media & History) 
४. मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास (शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी हा घटक (पाठयघटक- ६) वगळलेला आहे) (Entertainment Media and History ) (For Academic Year 2020-21 this unities omitted for evaluation)(chapter-6 Ommited) 
५. कला, क्रीडा, साहित्यक्षेत्र आणि इतिहास (शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी या घटकातील काही भाग मूल्यमापनासाठी (पाठयघटक- ४) वगळलेला आहे) (Arts, Sports, Literature and History) (For Academic Year 2020-21 some portion of this unit is omitted for evaluation) (chapter-4 Ommited) 
६. पर्यटन आणि इतिहास (Tourism and History) 
७. इतिहास व अन्य क्षेत्रे (History and other disciplines)
राज्यशास्त्र -
१)संविधानाची वाटचाल (Working of the Constitution )
२) निवडणूक प्रक्रिया (The Electoral Process)
३) राजकीय पक्ष (राष्ट्रीय) (Political Parties (National)
४) राजकीय पक्ष (प्रादेशिक) (Political Parties (Regional)
५) सामाजिक व राजकीय चळवळी (Social and Political Movements)

भूगोल-
१. स्थान व विस्तार (Location and Extent)
२. प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली (Physiography and Drainage)
३. नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी (Natural Vegitation and Wild life)
४. अर्थव्यवस्था व व्यवसाय (Economy and Occupations)
५. पर्यटन वाहतूक व संदेशवहन (Tourism, Transportation and Communication)


हे पण वाचा - 

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने